Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 15:09

Phòng Thanh tra - kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố táo trong hoạt động tư pháp

    

Phòng Thanh tra - kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố táo trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là đơn vị cấp phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Có nhiệm vụ sau đây:

1. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh:

a) Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thanh tra;

b) Thanh tra đối với:
- Các đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

c) Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi quy định tại khoản 8 Điều 2 của Quy chế này của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;

d) Giải quyết tố cáo các hành vi quy định tại khoản 7 Điều 2 của Quy chế này đối với:
- Công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;
- Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

đ) Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Viện kiểm sát nhân dân về phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

e) Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Viện kiểm sát nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại thuộc nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

3. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ đối với công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh giao.

5. Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;

    Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát; Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về công tác khiếu tố. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ khiếu tố trong toàn ngành Kiểm sát Lạng Sơn;Tiếp nhận, chuyển và Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm;

Chánh Thanh tra: đồng chí Hoàng Thị Nga. Phó Chánh Thanh tra: Lăng Thị Hương.

    Địa chỉ: Tầng 1 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

    Điện thoại: 02053 816066 

8170 Lượt đã xem