Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 10:06

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Công đoàn

     Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh là tổ chức đại diện bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức thuộc cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, trong cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phối hợp với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan. Tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với Viện trưởng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức trong cơ quan. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức. Tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển đoàn viên và tham gia xây dựng Đảng.

     Thời gian qua, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều năm liền Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được Công đoàn cấp trên công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh.

    Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có 60 đoàn viên sinh hoạt tại 10 Tổ công đoàn.

    Ban Chấp hành công đoàn cơ sở gồm 5 đồng chí.

    Chủ tịch Công đoàn: Đồng chí Nguyễn Thúy Liễu - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 

8216 Lượt đã xem