Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày BH Tải về
V/v triển khai thực hiện Công văn số 405/T1 ngày 10/6/2024 của Thanh tra Viện KSND tối cao
V/v Thực hiện Hướng dẫn số 13/HD-VKSTC ngày 11/6/2024 của Vụ 12 Viện KSND tối cao
V/v tổ chức triển khai thực hiện Quy định về bảo vệ người phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 23/2023/TT-BTTTT 31/12/2023
Quyết định về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2024
Phụ lục Thông tin về các lỗ hổng bảo mật trong sản phẩm Microsoft tháng 3/2024
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (đợt 2)
V/v Triển khai thực hiện Hướng dẫn phối hợp thực hiện thủ tục trưng cầu giám định, định giá tài sản
Thể lệ Tham dự thi chia sẻ ảnh, video ngắn (trailer) "Khoảnh khắc đẹp với trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn" năm 2024
Quy định số 131-QĐ/TW; 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị
Thông báo chi hỗ trợ và quỹ đồng nghiệp
Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024
V/v Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thời gian gần đây
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự năm 2024
v/v triển khai Công văn số 865/T1 ngày 26/12/2023 của Thanh tra Viện KSND tối cao về trả lời khó khăn, vướng mắc, kiển nghị, đề xuất
V/v triển khai Công văn số 5610/VKSTC-V12 ngày 28/12/2023 của Vụ 12 Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Quyết định về việc công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản theo đề án năm 2023
Quyết định về việc công khai dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2023
V/v triển khai Thông báo số 238/TB-VKSTC ngày 24/11/2023 của Vụ 12 Viện KSND tối cao
Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023
Page 1 of 3