Thứ tư, 13 Tháng 3 2013 09:23

Hội cựu chiến binh

   

    Hội Cựu chiến binh Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 36/QĐTL-CCB ngày 03/5/1999 của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn. Các Hội viên Hội Cựu chiến binh Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh là các cựu quân nhân đã được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu qua các cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới và trưởng thành trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

    Các hội viên Hội Cựu chiến binh Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn giữ vững phẩm chất của người quân nhân cách mạng, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Hàng năm, các Hội viên đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đồng chí được tín nhiệm giữ vị trí lãnh đạo cao trong đơn vị ( Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Viện Trưởng, Trưởng, Phó trưởng các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể). Hàng năm, Hội Cựu chiến binh Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được Hội Cựu chiến binh tỉnh công nhận “ Tổ chức cơ sỏ hội trong sạch, vững mạnh”, “ Hội viên Cựu chiến binh gương mẫu” và “ Hộ gia đình cựu chiến binh văn hóa”, có 03 Hội viên vinh dự được Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì những đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Hội.

    Phát huy những thành tích đã đạt được, Hội Cựu chiến binh Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” nâng cao ý thức trách nhiệm , tích cực góp phần xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Hội, của cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và nhiệm vụ công tác của Hội./. 

7435 Lượt đã xem