Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 17:14

Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

đảng bộ

    1. Giới thiệu chung

     Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

     Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát Lạng Sơn. Quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện trong Kiểm sát Lạng Sơn.

    Ban cán sự Đảng gồm có 05 đồng chí.

    Bí thư Ban cán sự Đảng: Đồng chí Hồ Thị Lan Anh – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

    2. Thông tin liên hệ

    Địa chỉ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Số 03 đường Trần Hưng Đạo, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

8292 Lượt đã xem