Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 16:32

Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

đảng bộ

    Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ban chấp hành đảng bộ cơ sở (gọi tắt là Đảng ủy) hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

    Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có nhiệm vụ tổ chức, phổ biến, quán triệt tới toàn thể đảng viên, cán bộ trong đơn vị chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và lãnh đạo các Chi bộ ở cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức và năng lực công tác của đảng viên và quần chúng trong cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; thực hiện công tác phát triển đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành Điều lệ Đảng của các Chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ.

    Đảng bộ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có 49 Đảng viên đang sinh hoạt tại 03 Chi bộ.

    Ban chấp hành Đảng ủy gồm có 06 đồng chí. Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

    Phó Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Hồ Ngọc Bích – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

    Thông tin liên hệ: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Số 03 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

8266 Lượt đã xem