Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 15:12

Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 15)

   

     Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, có chức năng tham mưu cho tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện về công tác tổ chức, cán bộ, trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn; Việc bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền; giúp việc cho Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên trong công tác xét tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn;

    Thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước và của Ngành;

    Tập thể phòng 15 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn là đơn vị luôn có sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm đạt tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua dẫn đầu khối góp phần vào việc thành tích chung của Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn.

    Tổng số biên chế của phòng là 02 đồng chí. Trưởng phòng: đồng chí Trịnh Thị Viện.

    Địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

    Điện thoại: 02053 719484 

8540 Lượt đã xem