Thứ tư, 23 Tháng 8 2023 15:29

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Viện kiểm sát cấp huyện.

 Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-VKS ngày 22/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 152/QĐ-VKS-VP ngày 01/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại 04 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Lãng, Văn Quan.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại VKSND huyện Văn Lãng

Qua kiểm tra nhận thấy các đơn vị đã quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức và người người lao động, như: Luật Lưu trữ; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Luật số 29/QH14 ngày 15/11/2018 của Quốc hội); Nghị định số 30/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Quyết định số 1180/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/8/2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 36/KH-VKS-VP ngày 10/02/2023 về công tác văn thư lưu trữ năm 2023; Kế hoạch số 38/KH-VKS-VP ngày 13/02/2023 về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ngày 08/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 245/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng Viện kiểm sát nhân dân; Quyết định số 247/QĐ-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong việc xây dựng, tạo lập, quản lý văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân; Quyết định số 33/QĐ-VKSTC ngày 20/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao về ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân…

Các đơn vị đã bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Ngành. Lập đầy đủ các loại sổ công văn, thực hiện đúng quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến, các văn bản đã đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Có đầy đủ các loại dấu theo quy định...; bố trí kho lưu trữ, hồ sơ, tài liệu trong kho được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Số lượng máy vi tính của các đơn vị đáp ứng đủ cho cán bộ sử dụng, phục vụ công việc. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước được các đơn vị thực hiện đúng theo quy định.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại VKSND huyện Văn Quan

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đơn vị vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót, cần khắc phục như: Một số cột mục trong sổ đăng ký văn bản đi, đến chưa điền đầy đủ cột mục, một số văn bản chưa đảm bảo về mặt thể thức…; một số hồ sơ lưu trữ ngoài bìa chưa ghi đầy đủ Phông số, Mục lục số, hồ sơ số, số tờ, thời hạn bảo quản, ghi nhiều loại mực... một số bộ phát wifi đặt mật khẩu chưa đảm bảo yêu cầu về bảo mật.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm về thiếu sót đã được chỉ ra trong quá trình kiểm tra, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Xuân Hữu

1339 Lượt đã xem