Thứ sáu, 19 Tháng 8 2022 10:48

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải file: Download

4159 Lượt đã xem