Thứ sáu, 10 Tháng 6 2022 09:41

V/v triển khai Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC ngày 31/5/2022 và hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 25/5/2022

V/v triển khai Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC ngày 31/5/2022 và hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 25/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Tải file: Download

5008 Lượt đã xem