Thứ tư, 05 Tháng 6 2024 10:02

Trực tiếp kiểm sát và phúc tra kiến nghị tại Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn về hoạt động thi hành án dân sự, hành chính đối với án chưa có điều kiện, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án và xét, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nuớc; công tác quản lý về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Qua kiểm sát thấy Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành án dân sự, hành chính theo đúng quy định như: việc ra quyết định phân loại điều kiện thi hành án; việc thu, nộp và sử dụng phí thi hành án; hoàn trả tiền, tài sản cho đương sự theo Bản án, Quyết định …; lập và cập nhập các loại sổ phản ánh được các thông tin liên quan; lập hồ sơ để theo dõi, quản lý thi hành án dân sự, hành chính.


Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn để xảy ra những thiếu sót, vi phạm, tồn tại cần khắc phục như: chậm xác minh điều kiện thi hành án; một số hồ sơ đủ điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nuớc nhưng không lập hồ sơ đề nghị theo quy định; không có phiếu nhận đơn theo mẫu; chậm thanh toán tiền, tài sản thi hành án; một số hồ sơ không thông báo nhận Bản án cho Tòa án nhân dân… Với những sai sót, tồn tại của đơn vị Đoàn kiểm sát đã ban hành kiến nghị yêu cầu Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn chỉ đạo, rút kinh nghiệm.

Tiến hành phúc tra việc thực hiện Kiến nghị số 27/KN-VKS ngày 25/5/2023 về thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Qua phúc tra thấy sau khi có kiến nghị đơn vị đã tổ chức thực hiện và báo cáo việc thực hiện kiến nghị cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên vẫn còn có hồ sơ chưa kịp thời thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát với lý do đơn vị chưa được bổ sung Chấp hành viên.


Công bố kết luận phúc tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng

Phát biểu Kết luận đồng chí Trưởng đoàn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm khắc phục những vi phạm, tồn tại nhằm đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật./.

Trần Hồng - Phòng 8 Viện tỉnh

78 Lượt đã xem