Thứ sáu, 24 Tháng 12 2021 13:40

Luật phòng chống ma túy 2021 và Nghị định, Thông tư hướng dẫn

Luật phòng chống ma túy 2021 và Nghị định, Thông tư hướng dẫn

Tải file tại đây: Luật phòng, chống ma túy;

                         Nghị định số 105;

                         Nghị định số 109;

                         Thông tư số 18.

1560 Lượt đã xem