Luật Giao dịch điện tử năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó có quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử.

V/v Hướng dẫn số hoá nội dung vụ án hình sự

V/v tăng cường an toàn bảo mật, rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Windows và cảnh báo 04 lỗ hổng mới trong BIOS của máy tính, thiết bị Dell

    Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và đặc biệt là Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng Công nghệ thông tin, Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Những năm qua, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Để chuẩn bị truyền hình hội nghị đến VKSND cấp huyện, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đăng tải hướng dẫn sử dụng để các đơn vị chủ động nghiên cứu và chuẩn bị, bộ cài sẽ gửi theo đường quản lý công văn đến tài khoản của các đồng chí được phân công./.

   Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đăng tải bộ cài, và biểu mẫu thống kê hiện hành lên để các đơn vị chủ động trong việc cài đặt các bản cập nhật, sử dụng và khai thác hệ thống biểu mẫu và phần mềm.