V/v triển khai Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn

V/v triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn

V/v thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2023

V/v triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Lạng Sơn

V/v khen thưởng thành tích trong PT thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 và PT thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025

v/v triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"

Về việc tiếp tục quán triệt, triển khai một số nội dung Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ” năm 2022

V/v triển khai KH số 193/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn và đề nghị khen thưởng 10 năm thực hiện Luật PBGDPL

V/v triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022

V/v triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

V/v triển khai Chỉ thị phát động thi đua của UBND tỉnh Lạng Sơn

V/v sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua" Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

V/v triển khai hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022

Page 1 of 2