Kế hoạch phát động cuộc thị "Công sở xanh - sạch - đẹp" , "Góc làm việc ngăn nắp, gọn gàng " năm 2022

Chương trình thực hiện công tác tuyên truyền năm 2022

V/v triển khai hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19

     Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 67-NQ/TU, ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

      Đề cương Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030

      V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TU, ngày 09/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 (đợt 1)

V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp

Hướng dẫn công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự năm 2022

V/v khắc phục lỗi kỹ thuật trong Thông tư số 119/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021

Quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự 

Công văn triển khai Kế hoạch, Chỉ thị phát động thi đua UBND tỉnh Lạng Sơn

Công văn triển khai thông báo số 316/TB-VKSTC ngày 31/12/2021 của VKSND tối cao

Thông báo tuyển dụng công chức

      Đề cương Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030""

      Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông báo văn bản liên quan đến công tác

V/v triển khai công văn số 4733/VKSTC-V12 ngày 23/11/2021 của Vụ 12 VKSND tối cao

Page 5 of 10