V/v Thông báo văn bản liên quan đến công tác

Thông báo Rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

V/v triển khai KH số 118/KH-VKSTC ngày 12/10/2020 của VKSNDTC

V/v công bố "Đường dây nóng" tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư Pháp tỉnh Lạng Sơn

V/v thông báo văn bản liên quan đến công tác

V/v xử lý trường hợp người nước ngoài tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virut SARS-CoV-2

V/v quán triệt, triển khai thực hiện Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong việc xây dựng, tạo lập, quản lý văn bản, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc VKSND

V/v Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt và đề nghị khen thưởng chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021)

V/v công bố "Đường dây nóng" tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

V/v đôn đốc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Page 6 of 10