V/v triển khai Hướng dẫn một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

V/v triển khai Quyết định điều chỉnh, bổ sung Thể lệ Cuộc thi ảnh "Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát"

Triển khai phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2011)

 

 

V/v đôn đốc thực hiện cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

V/V cài đặt và sử dụng ứng dụng i-speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam

Giới thiệu, cài đặt App điện tử về sách pháp luật và các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021

Ban hành theo Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 07/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

Page 7 of 10