VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

¯¯¯¯¯¯

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 370/TB-VKSTC

                        Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

Thông báo tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ Kế toán năm 2017

Thông báo tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2017 

     Ngày 20/3/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 12/QĐ-VKSTC về việc thành lập phòng Thanh tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, kể từ ngày 01/4/2017.

Văn bản góp ý gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước ngày 04/4/2016.

Địa chỉ email nhận góp ý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 9 of 10