Thứ ba, 18 Tháng 12 2018 09:27

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn

    Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và đặc biệt là Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng Công nghệ thông tin, Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Những năm qua, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

   Với hệ thống thiết bị công nghệ thông tin đã được trang bị, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã khai thác có hiệu quả, thực hiện tốt các phần mềm quản lý chuyên ngành như hệ thống thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm, thống kê hình sự liên ngành, hệ thống quản lý và thống kê án hình sự; dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, phá sản sản doanh nghiệp, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự trong ngành Kiểm sát. Cùng với đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử trong nội bộ Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp, đến nay các đơn vị đã khai thác tốt tính năng của phần mềm, việc gửi, nhận văn bản thuận lợi góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm. 

   Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục sử dụng tốt các phần mềm dùng chung trong toàn ngành; đẩy mạnh sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến các phiên họp giao ban, sơ kết, tổng kết, giám sát, theo dõi phiên tòa rút kinh nghiệm. Bố trí đủ máy tính,thiết bị công nghệ thông tin, bảo đảm hoạt động của các đơn vị. Đến nay, cán bộ, Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát hai cấp đã sử dụng thành thạo, khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung, truyền file dữ liệu, quản lý án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và phá sản doanh nghiệp. Qua hệ thống truyền hình hội nghị, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham gia đầy đủ các Hội nghị trực tuyến do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn tổ chức các Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân 4 tỉnh; tổ chức các phiên tòa trực tuyến về hình sự, hành chính đến Viện kiểm sát cấp huyện để rút kinh nghiệm chung.

   Nhằm tối ưu hóa tính năng quản lý công việc trên phần mềm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã nâng cấp thêm tiện ích quản lý công việc và lập lịch công tác. Nâng cấp này nhằm triển khai có hiệu quả đề án vị trí việc làm trong ngành Kiểm sát nhân dân; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả” và dẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp. Thông qua tiện ích lập lịch làm việc và quản lý công tác trên phần mềm quản lý văn bản điện tử đã giúp cho lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp nắm được khối lượng, chất lượng công việc của từng cán bộ nói riêng và khối lượng của các đơn vị nói chung để từ đó bố trí, sắp xếp cán bộ cho phù hợp, đồng thời sử dụng kết quả thực hiện công tác của cán bộ là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại cán bộ năm 2018.

   Trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, Viện Kiểm sát hai cấp đã tuân thủ đúng quy định về sử dụng Internet trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn.

   Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn vẫn còn một số hạn chế như: Hạ tầng kỹ thuật còn thấp, chưa đồng bộ so với sự phát triển của công nghệ hiện đại; các hệ điều hành máy tính, phần mềm diệt vi rút bản quyền đã được đầu tư nhưng do hạn chế kinh phí nên đầu tư số lượng còn ít; lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quyết tâm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa gắn tin học hóa với xử lý công việc hằng ngày và chưa gắn kết với việc cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường hiệu quả công việc; việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên còn ít, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển về công nghệ thông tin hiện nay. An toàn thông tin còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

   Để đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân trong công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp thì yêu cẩu đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát; tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện Kiểm sát hai cấp, trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Lạng Sơn tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật như phần cứng, phần mềm và các nguồn nhân lực khác. Đẩy mạnh việc sử dụng hệt thống truyền hình hội nghị trong các phiên họp giao ban, sơ kết, tổng kết, các hội nghị tập huấn, hội thảo về nghiệp vụ, các phiên tòa rút kinh nghiệm. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị đối với phát triển công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tư pháp trong ngành và tăng cường công tác quản lý cán bộ để xắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả./.

Kim Thoa


9181 Lượt đã xem