VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND TP, Huyện

Chi bộ VKSND huyện Bình Gia tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của BCT, HD số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của BBT

Cập nhật: 04-06-2021 | Tin tức VKSND TP, Huyện | Lượt xem: 75

      Vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh hội nghị

      Tại Hội nghị, các đảng viên trong chi bộ đã được nghe đồng chí Hà Xuân Hương - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Gia, phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả chủ yếu trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

      Đồng chí Nông Quý Tạo - Phó bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị.

      Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Chi bộ Viện KSND huyện Bình Gia. Đồng thời cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế của Chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Nông Thị Nhung - Viện KSND huyện Bình GiaTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang