VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

“Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm sát Lạng Sơn”

Cập nhật: 18-11-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 7131

      Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chăm lo đến công tác cán bộ, công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Mỗi khâu có vai trò quan trọng khác nhau, trong đó công tác quy hoạch cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Khẳng định điều đó Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành các nghị quyết, kết luận để quán triệt nhằm tạo sự nhận thức và quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 15-HD/BCHTW, ngày 05/11/2012 và Hướng dẫn số 06-HD/BCHTW, ngày 24/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ các cấp; Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC-V9 ngày 21/3/2013 và Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm nhân dân tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân, phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu cho Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp triển khai, thực hiện nghiêm túc; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 đảm bảo đúng quy định. Hằng năm, thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch, kịp thời bổ sung nhân tố mới, có triển vọng để đưa vào quy hoạch, rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn. Do thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm nên số cán bộ được đưa vào quy hoạch đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, khẳng định được năng lực công tác, trình độ chuyên môn, chiều hướng phát triển tốt, vì vậy từ năm 2016 đến 2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã được kiện toàn bổ nhiệm mới chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đối với 02 đồng chí; bổ nhiệm mới chức vụ Viện trưởng cấp huyện đối với 08 đồng chí; Bổ nhiệm mới chức vụ Phó Viện trưởng cấp huyện đối với 09 đồng chí; bổ nhiệm mới chức vụ Trưởng phòng cấp tỉnh đối với 05 đồng chí; Phó Trưởng phòng 07 đồng chí.

      Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, lãnh đạo một số đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp chưa thực sự quan tâm, nghiên cứu kỹ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và Ngành về thực hiện công tác quy hoạch dẫn đến việc xây dựng, rà soát, bổ sung cán bộ đưa vào quy hoạch chưa đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định hoặc thực hiện không đúng quy trình việc đưa cán bộ ra khỏi danh sách quy hoạch (khi cán bộ đó không còn đáp ứng, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn).

      Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong giai đoạn 2021-2026, phòng Tổ chức cán bộ xây dựng Chuyên đề“Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm sát Lạng Sơn”. Chuyên đề này là một trong những tài liệu để Viện kiểm sát nhân dân hai cấp làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm được thực hiện đảm bảo đúng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình trong công tác quy hoạch.

      I- NỘI DUNG CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

      1. Mục đích, quan điểm, nguyên tắc phương châm xây dựng quy hoạch

      - Mục đích: Là tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Viện kiểm sát hai cấp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.

      Tạo nguồn cán bộ của Ngành làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát hai cấp vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, có trình độ và năng lực chuyên môn, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Ngành và địa phương.

      - Quan điểm: Phải xuất phát từ những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác cán bộ. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ của Viện kiểm sát hai cấp gắn với các khâu công tác khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của đội ngũ cán bộ, thông qua thực tiễn công tác, phong trào thi đua yêu nước của quần chúng nhân dân để phát hiện những người có phẩm chất và năng lực, nhất là năng lực chỉ đạo thực tiễn tốt, làm việc năng động, sáng tạo, có hiệu quả, cũng như các nhân tố mới có nhiều triển vọng phát triển để đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

      Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy đảng các cấp, quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, đảm bảo liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của địa phương với với Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh, huyện.

      - Nguyên tắc xây dựng quy hoạch: Trong quy hoạch cán bộ phải giữ vững nguyên tắc công tác cán bộ của Đảng. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp uỷ đảng, đồng thời có sự phân cấp hợp lý về thẩm quyền quy hoạch cán bộ, phù hợp với phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ.

      Đối với công tác quy hoạch thì việc đánh giá đúng cán bộ là tiền đề, là khâu bắt buộc trước khi tiến hành xây dựng và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nội dung đánh giá theo tiêu chuẩn chung của cán bộ nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ, thông qua các nội dung cơ bản đó là:

      + Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Yêu cầu đánh giá cán bộ về nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân. Kiểm điểm nghiêm túc và khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

      + Năng lực thực tiễn: Cần đánh giá ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương công tác.

      + Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm và kết quả đánh giá cán bộ.

      + Sức khoẻ: Bảo đảm sức khoẻ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.

      + Chiều hướng, triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.

      - Phương châm quy hoạch: Phải đảm bảo phương châm “động và “mở”, theo Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì cán bộ công tác quy hoạch ở địa phương, đơn vị nào thì chủ yếu thực hiện đối với cán bộ đang công tác tại chỗ. Tuy nhiên, do chức năng, nhiệm vụ có tính đặc thù của từng đơn vị hoặc do tình hình khó khăn về đội ngũ cán bộ mà có thể thực hiện quy hoạch “mở”.

      + Quy hoạch “mở” là một chức vụ có thể quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào hai chức vụ mà họ có khả năng đảm nhận (chủ yếu ở VKSND tối cao); giới thiệu cán bộ vào quy hoạch không khép kín trong từng địa phương, đơn vị; không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ tại chỗ mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả các đồng chí đang công tác ở địa phương, đơn vị khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức vụ quy hoạch.

      Đối với cán bộ trong quy hoạch ở nơi khác, được đề xuất, giới thiệu vào quy hoạch của địa phương, đơn vị mình thì cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ cần phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu địa phương, đơn vị nơi cán bộ đang công tác để thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào quy hoạch, thông báo cho địa phương, đơn vị nơi cán bộ đang công tác và cá nhân cán bộ đó biết, không tổ chức lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự đó (cả nơi cán bộ đang công tác và nơi đưa cán bộ vào quy hoạch).

      Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm bổ sung nhân sự từ nơi khác vào quy hoạch của cấp dưới.

      + Quy hoạch “động” là quy hoạch được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp; đồng thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển. Cán bộ trong diện quy hoạch phải là những người đáp ứng cơ bản tiêu chuẩn chức vụ cán bộ được bổ nhiệm, nhưng cần được tiếp tục hoàn thiện thông qua đào tạo, rèn luyện và thử thách trong thực tiễn.

      Cán bộ trong quy hoạch phải được quản lý theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ. Người đứng đầu tổ chức phải có trách nhiệm đề cử và trực tiếp bồi dưỡng những cán bộ dự bị theo quy hoạch đã được tập thể có thẩm quyền quyết định.

      2. Về sự liên thông quy hoạch

      Chỉ đưa quy hoạch cấp trên đối với những người đang ở cấp dưới một cấp có trong quy hoạch, đang trong quy hoạch cấp dưới.

      Chỉ đưa vào quy hoạch cấp trưởng đối với những người đang ở cấp phó, trường hợp có thành tích xuất sắc có trong danh sách nguồn quy hoạch cấp phó.

      Công tác quy hoạch phải mang tính kế thừa giữa các giai đoạn, nguồn quy hoạch của giai đoạn sau được xây dựng trên cơ sở danh sách nguồn quy hoạch của giai đoạn trước đã được phê duyệt; chỉ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và bổ sung những trường hợp khác có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thay thế.

      3. Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự

      Bố trí nhân sự là lựa chọn trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu.

      Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự nêu trên.

      Cán bộ trong quy hoạch là những người có triển vọng đảm nhận chức vụ quy hoạch. Do vậy, ở thời điểm quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn của chức vụ quy hoạch mà cần được rèn luyện thử thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quy hoạch.

      4. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch

      Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quy định:

      - Tại Viện KSND cấp tỉnh: Chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được quy hoạch không quá 03 người; chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh không quá 06 người. Số lượng người đưa vào quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương không vượt quá 02 lần số đơn vị cấp phòng của đơn vị. Hiện nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có 8 phòng được quy hoạch tối đa 16 Trưởng phòng và 16 Phó Trưởng phòng.

      - Tại Viện KSND cấp huyện: Số người đưa vào quy hoạch Viện trưởng không quá 02 người; Phó Viện trưởng cấp huyện không quá 02 người đối với đơn vị được cơ cấu 01 Phó Viện trưởng; không quá 03 người đối với đơn vị được cơ cấu cấu 02 Phó Viện trưởng, không quá 04 người đối với đơn vị được cơ cấu 03 Phó Viện trưởng.

      Quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 02 người vào một chức vụ; không quy hoạch 01 người vào quá 02 chức vụ.

      + Yêu cầu về trình độ, độ tuổi, cơ cấu cán bộ: Đối với cán bộ đưa vào quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý ngành Kiểm sát phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 1, mục II của Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

      + Yêu cầu về giữ ngạch: Đối với đơn vị Viện kiểm sát địa phương được quy định tại ý 2.4, điểm 2, mục II, Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cụ thể:

      - Chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh phải là Kiểm sát viên Trung cấp trở lên;

      - Chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương;

      + Thuộc các phòng nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp: Phải là Kiểm sát viên Trung cấp, nếu là Kiểm sát viên Sơ cấp phải giữ ngạch từ 05 năm trở lên hoặc đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

      + Thuộc các đơn vị tham mưu, phục vụ: Phải là Kiểm tra viên hoặc tương đương trở lên.

      - Chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: Phải là Kiểm sát viên Sơ cấp trở lên.

      5. Các bước tiến hành quy hoạch

      Căn cứ điểm 3, mục B, Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện quy hoạch lãnh đạo các cấp, quy định đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh như sau:

      5.1. Quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (gồm 4 bước):

      Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm và nhu cầu công tác, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp phòng đã được Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua. Phòng Tổ chức cán bộ tập hợp kết quả đánh giá cán bộ, đề xuất nhân sự báo cáo Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho ý kiến về nguồn nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu.

      Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ chủ chốt, có sự tham gia của Vụ Tổ chức cán bộ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá về những người được giới thiệu để hội nghị thảo luận tham gia ý kiến, giải đáp và trả lời các ý kiến của hội nghị về công tác quy hoạch (nếu có).

      Thành phần: Tập thể lãnh đạo Viện tỉnh, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Viện tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố; Trưởng các tổ chức chính trị-xã hội trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

      Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu, có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã giới thiệu nhưng phải đủ tiêu chuẩn chung. Người được trên 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì được thực hiện bước tiếp theo.

      Bước 3: Trên cơ sở kết quả bước 2, đối với cán bộ là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Đảng ủy cơ quan xem xét, cho ý kiến. Đối với cán bộ là đảng viên sinh hoạt tại cấp huyện thì Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có văn bản trao đổi, tham khảo ý kiến của Ban Thường vụ cấp huyện.

      Bước 4: Trên cơ sở kết quả bước 2 và bước 3, tập thể Bán cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh họp thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Người được trên 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì đưa vào danh sách quy hoạch đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao xem xét, phê duyệt quy hoạch.

      5.2. Quy hoạch chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương gồm 3 bước, cụ thể:

      Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ công chức hằng năm và nhu cầu công tác, Lãnh đạo phòng và Ban Chi ủy thống nhất với phòng Tổ chức cán bộ Viện tỉnh về dự kiến nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu quy hoạch và báo cáo Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến về dự kiến nhân sự này.

      Bước 2: Tổ chức hội nghị toàn thể công chức của đơn vị (có sự tham gia của Phòng Tổ chức cán bộ) để tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá về những người được giới thiệu để hội nghị thảo luận tham gia ý kiến.

      Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu, có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã giới thiệu nhưng phải đủ tiêu chuẩn chung. Người được trên 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì được thực hiện bước tiếp theo.

     Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tập hợp kết quả lấy phiếu giới thiệu và các thông tin cần thiết về cán bộ, báo cáo Đảng ủy cơ quan xem xét, cho ý kiến.

      Bước 3: Trên cơ sở kết quả bước 2, tập thể Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh họp thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Người được trên 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch.

       5.3. Quy hoạch chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện gồm 4 bước:

      Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá phân loại cán bộ hằng năm và nhu cầu công tác, Lãnh đạo và Ban Chi ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp, thống nhất với phòng Tổ chức cán bộ Viện tỉnh tập hợp thông tin, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ về dự kiến nhân sự để báo cáo Ban cán sự đảng Viện tỉnh cho ý kiến về nguồn nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu.

      Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể công chức trong đơn vị, có sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức huyện ủy và phòng Tổ chức cán bộ Viện tỉnh, để tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá và những người được giới thiệu để thảo luận tham gia ý kiến, giải đáp và trả lời các ý kiến của hội nghị về công tác quy hoạch (nếu có).

      Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu, có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã giới thiệu nhưng phải đủ tiêu chuẩn chung. Người được trên 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì được thực hiện bước tiếp theo.

      Bước 3: Trên cơ sở bước 2, tập thể lãnh đạo Viện và Chi ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện họp thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Người được trên 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì đưa vào danh sách đề nghị Ban cán sự đảng Viện tỉnh phê duyệt quy hoạch.

      Bước 4: Trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo và Chi ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng Viện tỉnh họp xem xét, thảo luận và bỏ phiếu. Người được trên 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp số lượng quy định thì phê duyệt quy hoạch; sau khi Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phải có văn bản thông báo kết quả quy hoạch cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy.

      6. Rà soát, bổ sung, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch (thực hiện theo mục C, Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

      II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

      Để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm sát Lạng Sơn trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân dân tỉnh Lạng Sơn đề ra một số giải pháp, cụ thể như sau:

      Một là, cấp Ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của Ngành về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên cần nâng cao nhận thức về vai trò của công tác quy hoạch đối với cán bộ.

      Hai là, cấp Ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp cần quan tâm giao việc cho các Kiểm sát viên trẻ trên tất cả các khâu công tác, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc đối với cán bộ, kiểm sát viên; định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, một năm có sự đánh giá kết quả khối lượng, chất lượng công việc đối với từng cán bộ, kiểm sát viên; kịp thời biểu dương những việc làm tốt; phê bình, nhắc nhở những việc làm chưa tốt; định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc nhằm giúp cán bộ, kiểm sát viên thực hiện công tác chuyên môn hiệu quả.

      Ba là, đổi mới công tác tạo nguồn cán bộ theo hướng lựa chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, trúng tuyển kỳ thi công chức của ngành Kiểm sát để bố trí, phân công đến công tác tại các đơn vị có khối lượng công việc nhiều, phức tạp để các đồng chí được học tập, công tác trong môi trường thử thách, từ đó chọn lọc nguồn quy hoạch cán bộ lâu dài; xây dựng, thực hiện cơ chế tiến cử cán bộ; cơ chế người đứng đầu đề xuất, chuẩn bị nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm thay thế mình.

      Bốn là, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch theo chức danh cán bộ, gắn lý thuyết với thực hành, kỹ năng xử lý các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn đối với các chức danh của Viện kiểm sát nhân dân các cấp theo lĩnh vực công tác; tăng lượng kiến thức về tư duy và tầm nhìn chiến lược, nhận thức và giải pháp ứng xử, đề phòng, giải quyết các vấn đề mới nảy sinh.

      Xây dựng và thực hiện chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý; cán bộ chủ chốt ở cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt ở cấp dưới để đào tạo, thử thách cán bộ. Đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

      Năm là, thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch cấp ủy và lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát các cấp; cấp có thẩm quyền chỉ phê duyệt, xác nhận quy hoạch hoặc thông qua phương án nhân sự cấp ủy khi quy hoạch hoặc phương án nhân sự đáp ứng được yêu cầu này. Chú trọng bổ sung quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đủ tuổi tham gia từ 2 nhiệm kỳ trở lên nhằm đào tạo, chuẩn bị nhân sự cho những năm tiếp theo. Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cần bảo đảm 3 độ tuổi trong lãnh đạo ở từng cấp; đối với cấp huyện và tương đương trở lên nhất thiết phải có cán bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo.

      Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đối với cán bộ trong quy hoạch; cấp có thẩm quyền khi phê duyệt hoặc xác nhận quy hoạch phải đồng thời phê duyệt, xác nhận kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch của cấp dưới.

      III- KẾT LUẬN

      Qua thực tế công tác xây dựng quy hoạch; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm sát Lạng Sơn hằng năm cho thấy: cấp Ủy, lãnh đạo đơn vị nào có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; thực hiện nghiêm túc, khách quan, quyết liệt trong đánh giá, nhận xét tự phê bình và phê bình đối với cán bộ, công chức của đơn vị mình thì hiệu quả công tác của tập thể, cán bộ, công chức đơn vị đó đạt chất lượng tốt; công tác quy hoạch được xây dựng đảm bảo, cán bộ, kiểm sát viên nhất là cán bộ trong quy hoạch phát triển theo chiều hướng tốt. Để làm được điều, đó trước hết đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, nhất là cấp Ủy, người đứng đầu đơn vị, cán bộ được xây dựng quy hoạch cần nêu cao tính tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình, phấn đấu trên mọi mặt công tác; tích cực học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế công tác có hiệu quả; cấp Ủy, lãnh đạo đơn vị cần nhiệt huyết, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, tích cực đào tạo tại chỗ cho cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị, đánh giá, nhận xét khách quan, toàn diện đối với từng cán bộ, kiểm sát viên để qua đó lựa chọn nhân sự đưa vào xây dựng quy hoạch cấp Ủy, lãnh đạo đơn vị Viện kiểm sát hai cấp giai đoạn tiếp theo được đảm bảo chất lượng và hiệu quả./.

Trịnh Thị Viện - Phòng Tổ chức cán bộTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang