VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 02-10-2020 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 2130

      Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thanh tra là công tác rất quan trọng. Nếu như Trung ương Đảng, Chính phủ có nghị quyết, chỉ thị đưa về các ngành, các địa phương, kết quả thế nào không có thanh tra khó mà biết được địa phương làm tốt, làm vừa, làm xấu, có làm hay không làm trên không biết; địa phương nhiều khi tự mình cũng không biết; trên không thấu dưới, dưới không thấu trên. Thanh tra là để theo dõi xem các kế hoạch, chỉ thị, chính sách đó, các địa phương đã chấp hành như thế nào.

      Vì vậy, cán bộ thanh tra giúp trên hiểu biết tình hình địa phương và cấp dưới, đồng thời cũng giúp cho các cấp địa phương kịp thời sửa chữa uốn nắn nếu làm sai, hoặc làm chậm. Cho nên trách nhiệm của công tác thanh tra là quan trọng”. 

Công bố Quyết định thanh tra theo kế hoạch tại đơn vị cấp huyện

      Công tác thanh tra còn là một biện pháp quan trọng trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý mà thiếu sự thanh tra, kiểm tra thì sẽ dẫn đến bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí và chỉ có tăng cường kiểm tra, kiểm soát thì mới chống được các tệ nạn này. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người khẳng định: “Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm cho qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm soát”. Người cho rằng: “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”.

      Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân là một bộ phận trong bộ máy, có vị trí quan trọng trong công tác quản lý, xây dựng Ngành, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thanh tra trong nội bộ Ngành, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; phát hiện những sơ hở về cơ chế quản lý trong Ngành để đề xuất các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý trong Ngành, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

      Ngày 01/4/2014, thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đi vào hoạt động. Thời điểm mới thành lập, công tác thanh tra được giao cho phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh do đồng chí Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phụ trách và thành lập Tổ thanh tra gồm 10 đồng chí là lãnh đạo các phòng Viện tỉnh. Ngày 01/4/2017, phòng Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn được thành lập, đơn vị đã rà soát, lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ phụ trách. Ngày 01/02/2020, phòng Thanh tra được sáp nhập với phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (tên gọi tắt là Thanh tra - Khiếu tố), đến nay Thanh tra - Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có 04 biên chế. Trải qua gần 6 năm kể từ khi Thanh tra cấp tỉnh đi vào hoạt động, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành thực hiện 29 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc thanh tra đột xuất về nghiệp vụ, 97 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ và một số cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Để đạt kết quả trên công tác thanh tra của đơn vị luôn được lãnh đạo Viện quan tâm, chỉ đạo sát sao, qua đó kết quả thanh tra dần được nâng lên, qua thanh tra đã làm rõ được những mặt ưu điểm, tích cực của đối tượng thanh tra cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

      Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần tích cực vào việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã rút ra một số kinh nghiệm, tìm ra được một số giải pháp hữu ích đối với công tác thanh tra của đơn vị, cụ thể như sau:

      Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra “vừa hồng, vừa chuyên”, “có tâm, có tầm”, đáp ứng những yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và kỹ năng nghiệp vụ công tác.

      Hai là, hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra theo hướng dẫn của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết và văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra và tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp thanh tra; tham gia đào tạo bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác thanh tra.

       Ba là, thực hiện các cuộc thanh tra theo đúng trình tự, hướng dẫn, Quy chế, quy định về công tác thanh tra.

      Bốn là, sau khi tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị cần ban hành kết luận một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, khách quan; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

      Năm là, tăng cường công tác phối hợp giữa Thanh tra - Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố và với các phòng Viện tỉnh để chủ động, tích cực nắm bắt các thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm về hoạt động nghiệp vụ, hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát Lạng Sơn nhằm phát hiện, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Ngành, đồng thời ban hành thông báo rút kinh nghiệm thường xuyên để kịp thời rút kinh nghiệm chung.

      Một số giải pháp nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn kết hợp thực hiện trong suốt quá trình thực hiện công tác thanh tra của Ngành. Trong những năm tiếp theo, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp nêu trên để đạt được kết quả cao hơn nữa và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành./.

Hoàng Thị Nga - Phòng Thanh tra - Khiếu tốTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang