VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Kiểm sát viên viết

Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân trong Bộ Luật Hình sự 2015

Cập nhật: 20-02-2017 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 4417

   Chương XV của Bộ Luật Hình sự (BLHS) 2015 gồm 11 Điều (từ Điều 157 đến Điều 167), quy định các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền dân chủ của công dân; qua tổng hợp có thể thấy những nội dung cơ bản như sau:

   1. Luật đã điều chỉnh tên chương cho phù hợp hơn, bao quát nội hàm về bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, với tên chương mới (chương XV) là: “Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân”.
   2. Luật bổ sung 01 điều mới (Điều 167) quy định về tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân; bổ sung hành vi phạm tội xâm phạm quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân vào tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử (tại Điều 160) và bổ sung hành vi làm sai lệch kết quả trưng cầu ý dân vào tội làm sai lệch kết quả bầu cử (tại Điều 161).
   3. Luật bổ sung thêm cấu thành tăng nặng đối với một số tội nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, cũng như có điều kiện để cá thể hóa trách nhiệm hình sự trong từng trường hợp phạm tội các tội này. Đó là các tội: xâm phạm chỗ ở của người khác (Điều 158); xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác (Điều 159); buộc người lao động, công chức, viên chức thôi việc trái pháp luật (Điều 162) và xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo (Điều 166) nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Tách tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân (Điều 129 BLHS 1999) được tách thành 02 tội: xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân (Điều 163) và xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác (Điều 164) vì đây là các quyền khác nhau thuộc 02 lĩnh vực khác nhau, đã được quy định tại các điều khác nhau của Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, bổ sung cấu thành tăng nặng định khung đối với hai tội này. Bổ sung các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với hầu hết các tội phạm thuộc Chương XV để cá thể hóa trách nhiệm hình sự, bảo đảm sự minh bạch, rõ ràng.
   4. Luật đã quy định rõ các hành vi cấu thành tội phạm và cụ thể hóa các tình tiết mang tính định tính như: “gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “gây hậu quả rất nghiêm trọng” hoặc “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” trong tất cả các tội của chương XV.
   5. BLHS 2015 đã điều chỉnh hình phạt theo hướng nghiêm khắc hơn đối với các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân, cụ thể là:
- Nâng mức hình phạt cao nhất đối với tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (Điều 157) lên 12 năm tù(BLHS 1999 cao nhất là10 năm tù).
- Nâng mức hình phạt cao nhấtđối với tội xâm phạm chỗ ở của người khác (Điều 158) lên 07 năm tù (BLHS 1999 cao nhất là 03 năm tù).
- Nâng mức hình phạt cao nhất đối với tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác (Điều 159) lên 05 năm tù (BLHS 1999 cao nhất là 02 năm tù).
- Nâng mức hình phạt cao nhất đối với tội xâm phạmquyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân của công dân (Điều 159) lên 03 năm tù (BLHS 1999 cao nhất là 02 năm tù).
- Nâng mức hình phạt cao nhất đối với các tội: buộc người lao động, công chức, viên chức thôi việc trái pháp luật (Điều 162); xâm phạm quyền hội họp, lập hội (Điều 163); xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác (Điều 163) lên 03 năm tù (BLHS 1999 cao nhất là 01 năm tù).
- BLHS 2015 đã bỏ hình phạt cảnh cáo đối với một số tội trong chương XV nhằm để bảo đảm chính sách xử lý nghiêm khắc hơn đối với các hành vi xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân, cụ thể là các tội liên quan đến: bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; xâm phạm chỗ ở của người khác; xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu dân ý của công dân; buộc người lao động, công chức, viên chức thôi việc trái pháp luật; xâm phạm quyền hội họp, lập hội của công dân; xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác; xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo
- BLHS 2015 đã bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính đối với tội buộc người lao động thôi việc trái pháp luật (Điều 162).

Trịnh Ngọc Chính Phòng 1 VKSND tỉnh Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang