VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Kiểm sát viên viết

Giải pháp tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Cập nhật: 05-08-2019 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 2652

    Kháng nghị, kiến nghị trong công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, THAHC) được quy định tại Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014; Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung 2014; Luật Tố tụng hành chính; Quy chế Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

    Kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC được hiểu là một biện pháp để thực hiện quyền của của Viện kiểm sát đối với quyết định và hành vi của Thủ trưởng, Chấp hành viên Cơ quan THADS cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự và trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự để yêu cầu đình chỉ việc thi hành án, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án và trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án; chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 28 và Điều 30 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Điều 12 và Điều 160 Luật THADS 2014;

    Việc kháng nghị đối với quyết định của Tòa án trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật THADS 2014, Điều 36 Quy chế Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

    Kiến nghị là một biện pháp thực hiện quyền của Viện kiểm sát áp dụng trong trường hợp khi phát hiện vi phạm pháp luật ở mức độ ít nghiêm trọng, tình trạng vi phạm lặp đi lặp lại hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng đã hết thời hạn kháng nghị; có tác dụng trực tiếp ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm, tội phạm hiệu quả trong lĩnh vực THADS, THAHC.

    Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền kiến nghị với Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo quy định tại Điều 28 và Điều 30 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Điều 12 và Điều 159 Luật THADS 2014; Điều 315 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

    Trong 3 năm, từ 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Lạng Sơn thực hiện được 8 kháng nghị và 56 kiến nghị; những vi phạm chủ yếu của Cơ quan thi hành án ở các lĩnh vực như cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất không đúng; vi phạm trong tổ chức thi hành án; trong quản lý kho vật chứng; hoạt động kế toán nghiệp vụ; vi phạm về thời hạn xác minh thi hành án, ra quyết định thi hành án; trong xác minh phân loại việc chưa có điều kiện thi hành; về thu phí thi hành án; thu nộp, chi trả tiền thi hành án; ủy thác; lập hồ sơ xét miễn giảm tiền thi hành án.. ; những vi phạm của cơ quan Tòa án về công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án không đúng quy định pháp luật; chậm chuyển giao bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án; vi phạm của UBND cấp xã trong việc niêm yết quyết định thi hành án chưa có điều kiện thi hành.

    Đạt được kết quả nêu trên Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc quy định các hoạt động nghiệp vụ; nghiên cứu thận trọng, cân nhắc, chọn lọc, viện dẫn căn cứ pháp luật chặt chẽ về lập luận để thực hiện công tác kháng nghị, kiến nghị. Do vậy các kháng nghị, kiến nghị đã được Cơ quan thi hành án, Tòa án, UBND cấp xã chấp nhận khắc phục và trả lời 100% cho Viện kiểm sát.

    Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn có những hạn chế nhất định như số lượng phát hiện vi phạm để kháng nghị còn hạn chế; việc phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị chủ yếu thông qua công tác kiểm sát thường xuyên, thông qua kiểm sát trực tiếp chưa phát hiện vi phạm để kháng nghị

    Một số giải pháp tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị trong thời gian tới như sau:

    Một là: Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 92/KH-VKS-P11 ngày 25/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, nthi hành án hành chính.

    Hai là: Lãnh đạo Viện thường xuyên sâu sát, chỉ đạo Kiểm sát viên, cán bộ trong các hoạt động kiểm sát về THADS, THAHC kể từ nhận được quyết định, bản án có hiệu lực thi hành đến khi kết thúc việc thi hành án; qua đó để cùng Kiểm sát viên nhận diện vi phạm kịp thời thực hiện kháng nghị, kiến nghị.

    Ba là: Kiểm sát viên, cán bộ được phân công thụ lý kiểm sát chặt chẽ các quyết định thi hành án ngày từ đầu, thông qua các hoạt động đối chiếu quyết định thi hành án với bản án, với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về THADS, THAHC. Kỹ năng này phải được Kiểm sát viên thực hiện nghiêm túc, cẩn thận đối chiếu từng câu chữ của bản án với quyết định thi hành án đến các điểm, khoản điều luật có liên quan. Đây là hoạt động quan trọng của Kiểm sát viên để phát hiện sai sót, vi phạm của bản án, các quyết định thi hành án; kịp thời báo cáo đề xuất quan điểm xử lý đến lãnh đạo Viện, qua trao đổi thảo luận để có hướng xử lý kịp thời, tránh nể nang.

    Bốn là: Văn bản kháng nghị, kiến nghị về hình thức phải ban hành đúng mẫu quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nội dung rõ ràng, phân tích, đánh giá vi phạm sát với viện dẫn văn bản pháp luật bị vi phạm. Nhận định phải chỉ rõ vi phạm vào điểm, khoản, điều của văn bản pháp luật nào; nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân. Kết luận nêu rõ yêu cầu cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ để khắc phục vi phạm.

    Năm là: Theo dõi chặt chẽ về thời hạn và kết quả trả lời của cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị; việc trả lời bị kéo dài hoặc không trả lời của cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị thì tùy từng trường hợp lãnh đạo Viện áp dụng linh hoạt các biện pháp như trao đổi trực tiếp đối với người có thẩm quyền trả lời kháng nghị, kiến nghị; công văn gửi cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị yêu cầu trả lời; báo cáo đến cấp có thẩm quyền là cơ quan chủ quản cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị; đề nghị cấp trên trực tiếp hỗ trợ .. việc trả lời cho Viện kiểm sát của cơ quan bị kháng nghị là bắt buộc theo luật định (đồng ý hay không đồng ý vẫn phải trả lời).

    Sáu là: Kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát trong kiểm sát THADS, THAHC là nhiệm vụ rất khó. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ Viện kiểm sát hai cấp (tỉnh, huyện) phải triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ mới đảm bảo hiệu quả, hạn chế thấp nhất những tồn tại, hạn chế.

    Do đó để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát trong lĩnh vực THADS, THAHC trước hết cần có quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện về công tác kiểm sát THADS, THAHC; đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên tự nâng cao bản lĩnh, vững về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật về THADS, THAHC tiếp tục phát huy ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên rút kinh nghiệm, góp ý xây dựng hoàn thiện pháp luật, từ đó có nhận thức đầy đủ, sâu hơn về Kiểm sát THADS, THAHC. Các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện cần được trang bị đảm bảo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới về kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC./.

Nguyễn Phúc Bình - Phòng 11 Viện KSND tỉnhTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang