VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Kiểm sát viên viết

Kiểm sát tiếp nhận và đánh giá chứng cứ qui định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Cập nhật: 29-08-2017 | Kiểm sát viên viết | Lượt xem: 1975

     Thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự 2003 trong thời gian qua cho thấy có một số hạn chế, bất cập trong các quy định hiện hành về tiếp nhận chứng cứ làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết vụ án, phần nào chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, qui định rõ ràng hơn về tiếp nhận, đánh giá chứng cứ của Kiểm sát viên trong quá trình giải quyêt vụ án hình sự, tại khoản 5 Điều 88 qui định: .. “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ luật này thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án. Trường hợp do trở ngại khách quan thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày. Trong thời hạn 03 ngày, Viện kiểm sát đóng dấu bút lục và sao lưu biên bản, tài liệu lưu hồ sơ kiểm sát và bàn giao nguyên trạng tài liệu, biên bản đó cho Cơ quan điều tra”..

     Như vậy việc tiếp nhận các tài liệu, biên bản về hoạt động điều tra là những chứng cứ do Điều tra viên chuyển đến Kiểm sát viên phải đảm bảo trình tự: Là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án theo quy định tại điều 86 BLTTHS.

     chất lượng việc đánh giá chứng cứ chứng minh phản ánh năng lực và trình độ của Kiểm sát viên được phân công thụ lý. Việc đánh giá phải đảm bảo một số nguyên tắc sau:

     1. Chứng cứ thu thập phải là hợp pháp: Những gì có thật nhưng không được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án hình sự (Khoản 2 Điều 87).

     2. Chứng cứ phải khách quan và có mối liên quan với nhau: Các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được phải phán ánh đúng thực tế sự việc đã diễn ra, thông qua những tình tiết của sự việc, không gian, thời gian, địa điểm .., khi đánh giá chứng cứ cần xác định giá trị của từng chứng cứ trong tổng thể thổng nhất các loại chứng cứ có trong hồ sơ, mỗi chứng cứ có giá trị chứng minh riêng, để đối chiếu liên hệ sự việc phạm tội đã diễn ra xem giữa các chứng cứ có phù hợp hay không.

     3. Tổng hợp phân tích chứng cứ: Xác định xem xét toàn bộ chứng cứ thu thập được trong hồ sơ đã đủ cơ sở để chứng minh tội phạm hay chưa, nêu chưa đủ cần phải áp dụng một (hay nhiều) biện pháp điều tra nào thu thập thêm chứng cứ để chứng minh rõ hơn tội phạm trong vụ án.

     Một số vấn đề cần lưu ý:

     -Một số nguồn chứng cứ mới được bổ sung qui định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 để chứng minh tội phạm.

     -Để thu thập được các chứng cứ trên, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 qui định do Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án tiến hành hoạt động thu thập chứng cứ. Ngoài ra Luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo, những người tham gia tố tụng khác, cơ quan, tổ chức hoặc bất cứ cá nhân nào cũng đều có thể đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử và trình bày những vấn đề liên quan đến vụ án (đối với những trường hợp này Cơ quan có thẩm quyền tố tụng khi tiếp nhận phải lập biên bản giao nhận và phải kiểm tra đánh giá chứng cứ theo qui định pháp luật tố tụng hình sự - Khoản 2,3,4 Điều 88 BLTTHS).

     - Đối với nguồn chứng cứ chứng minh là dữ liệu điện tử, cần Kiểm sát tiếp nhận, xử lý chặt chẽ nhằm bảo đảm tính khách quan, tính nguyên trạng và tính có thể kiểm chứng thông qua tài liệu phản ánh như thu giữ kịp thời, đầy đủ, mô tả đúng thực trạng và niêm phong ngay sau khi thu giữ, bao gồm cả với phương tiện điện tử trong có dữ liệu điện tử. Việc niêm phong, mở niêm phong được tiến hành theo quy định. Trường hợp không thể thu giữ phương tiện lưu trữ dữ liệu điện tử thì phải sao lưu dữ liệu điện tử đó vào phương tiện điện tử và bảo quản như đối với vật chứng, đồng thời yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lưu trữ, bảo toàn nguyên vẹn dữ liệu điện tử mà cơ quan điều tra đã sao lưu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, quá trình thực hiện phải lập biên bản đưa vào hồ sơ vụ án. Khi nhận được quyết định trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiện phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử. Việc phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử chỉ được thực hiện trên bản sao; kết quả phục hồi, tìm kiếm, giám định phải chuyển sang dạng có thể đọc, nghe hoặc nhìn được.

     - Việc qui định trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can; tiến hành sao chép dữ liệu điện tử chuyển hóa tài liệu trong hồ sơ vụ án hình sự; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc (Theo nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội).

     cứ qui định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015, khi triển khai thời điểm bắt đầu từ 01/1/2018. Như vậy, công tác Thực hành quyền công tố, buộc tội đối với người phạm tội trong giai đoạn điều tra, truy tố có căn cứ, khách quan, đúng pháp luật không oan sai, lọt tội là trách nhiệm hết sức nặng nề của Kiểm sát viên, cho nên rất cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo ngành Kiểm sát về bổ sung cán bộ có chất lượng và phương tiện làm việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát hình sự trong thời gian tới./.

Nguyễn Phúc Bình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang