VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quy định về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Viện KSND (hai cấp) tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 11-07-2017 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Lượt xem: 3045

     Vừa qua, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

    Trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp được quy định rõ trong từng nội dung cụ thể: 

     Về tư tưởng chính trị: Trước hết, người lãnh đạo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc; đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực trong việc giáo dục, vận động cán bộ, quần chúng trong đơn vị và người thân, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

     Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tác, chủ trương, đường lối của Đảng , chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch trên mọi lĩnh vực.

     Về đạo đức, lối sống, tác phong: Gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Gương mẫu trong việc thực hiện Quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm và tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.Gần gũi, sâu sát, thực tế cơ sở, khiêm tốn, giản dị, có tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và cuộc sống. Gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình văn hoá.

     Trong công tác tự phê bình và phê bình: Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, chân thành, khách quan; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa. Trong phê bình phải thẳng thắn, chân thành, dũng cảm góp ý, chỉ ra những hạn chế, yếu kém của đồng chí, đồng nghiệp; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

     Trong quan hệ với nhân dân: Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân với phương châm gần dân, hiểu dân và trọng dân. Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Gương mẫu thực hiện tốt các quy định của địa phương và thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

     Về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Gương mẫu thực hiện "Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, Vô tư", tích cực trong việc thực hiện và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; quyết tâm sửa chữa, khắc phục và chịu trách nhiệm nếu để cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật.

     Trong công tác chuyên môn: Luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm tận tụy với công việc; chủ động sáng tạo, nói đi đôi với làm, không tranh công, đổ lỗi, chọn việc; kiên quyết chống bệnh thành tích. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".

     Về ý thức tổ chức kỷ luật: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với trách nhiệm cá nhân, duy trì kỷ cương, giữ vững kỷ luật của Đảng, của cơ quan đơn vị. Chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; phục tùng quyết định phân công, điều động của tổ chức. Gương mẫu trong chấp hành quy định về chế độ sinh hoạt Đảng; nội quy, quy chế của tổ chức, cơ quan, đoàn thể.

     Về giữ gìn đoàn kết nội bộ: Gương mẫu xây dựng và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, cơ quan, đơn vị; công bằng, khách quan, không thiên vị, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể nơi công tác, nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong quần chúng.

     Trong quá trình thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương, lãnh đạo các đơn vị phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".

     Với phương châm: Lãnh đạo là người đứng đầu phải thực sự là người gương mẫu nhất, lãnh đạo cấp trên nêu gương cho lãnh đạo cấp dưới, lãnh đạo giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Do đó, việc khen thưởng, kỷ luật cũng được quy định rõ ràng trong Quy định về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, đồng thời kết quả thực hiện các nội dung trong Quy định này là một trong những căn cứ để đánh giá năng lực công tác, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét việc quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp./.  

Kim Thoa tổng hợpTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang