VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

$row->cat->url

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT

Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Viện kiểm sát, Tòa án và Ủy ban nhân dân trong hoạt động thi hành án dân sự.

Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Viện kiểm sát, Tòa án và Ủy ban nhân dân trong hoạt động thi hành án dân sự.

Cập nhật: 03-07-2015 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 14105

   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 (sau đây gọi tắt là Luật số 64/2014/QH13) với khá nhiều nội dung mới cần được triển khai để thống nhất thực hiện trong thời gian tới. Luật đã sửa đổi, bổ sung 55/183 điều so với Luật Thi hành án dân sự năm 2008, trong đó sửa đổi 47 điều, bãi bỏ 06 điều (các Điều 32, 33, 34, 51, 138 và 139) và bãi bỏ một phần của 02 điều (điểm b khoản 1 Điều 163, khoản 3 và khoản 4 Điều 179) của Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Đồng thời Luật số 64/2014/QH13 cũng đã bổ sung 03 điều (Điều 7a, 7b và Điều 44a). Xem thêm

Hướng dẫn cách tính thù lao cho Luật sư

Hướng dẫn cách tính thù lao cho Luật sư

Cập nhật: 21-01-2015 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 16222

    Ngày 12/12/2014, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 191/2014/TTLT-BTC-BTP, hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho Luật sư trong trường hợp Luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Theo đó, ngày làm việc của Luật sư được tính trên cơ sở 8 giờ làm việc, mức thù lao chi trả cho 01 ngày làm việc của Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Trường hợp, luật sư làm việc trong nhiều ngày nhưng mỗi ngày thực hiện không đủ 08 giờ thì số ngày làm việc của Luật sư được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế, được tính như sau: Xem thêm

Quy định mới về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Quy định mới về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Cập nhật: 31-10-2014 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 10572

    Ngày 07/7/2014, Bộ Công an ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BCA, quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Để nâng cao chất lượng thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra, Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn giới thiệu những nội dung chính của Thông tư, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát, quan hệ giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên để bạn đọc tham khảo, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Xem thêm

Những điểm mới của Điều 92, Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài  sản, thẩm định giá tài sản và Thông tư Hướng dẫn thi hành

Những điểm mới của Điều 92, Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản và Thông tư Hướng dẫn thi hành

Cập nhật: 25-06-2014 | NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT | Lượt xem: 8842

    Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 12 đã ban hành Luật số 65/2011/QH12 ngày 29/3/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự. trong đó có Điều 92 về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản. Điểm mới được sửa đổi, bổ sung gồm có: Xem thêmTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang