VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Trao đổi nghiệp vụ

Nâng cao chất lượng quan hệ phối hợp liên ngành trong công tác tổ chức thi hành án dân sự

Cập nhật: 17-08-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 1170

          Công tác thi hành án dân sự là hoạt động trực tiếp liên quan đến quyền về tài sản của đương sự, quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự đươc quy định trong Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014. Theo đó luật quy định Cơ quan Thi hành án dân sự trực tiếp tiến hành tổ chức thi hành án, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ, được quy định trong Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

          Trong quá trình tổ chức thi hành án, Cơ quan Thi hành án dân sự phải tiến hành qua nhiều khâu, nhiều thủ tục, đòi hỏi cần sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Trước yêu cầu thực tế đó các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành số 775/QCPH/THA-VKS-TA ngày 30/12/2011 nhằm đáp ứng hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

          Căn cứ Quy chế số 14/2013QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Trên cơ sở Quy chế số 14/2013QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của liên ngành Trung ương, các cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, số 908/ 2014/QCPH/THA-VKSND-TAND-CAND ngày 21/11/2014.

          Từ năm 2015 đến nay một số Bộ luật mới như Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự…có hiệu lực thi hành, các bộ luật này có một số quy định mới; để công tác phối hợp liên ngành phù hợp theo quy định của luật, liên ngành các cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, số: 01/ 2018/QCPH/THA-VKSND-TAND-CAND ngày 30/7/2018.Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018 và thay thế Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, số 908/ 2014/QCPH/THA-VKSND-TAND-CAND ngày 21/11/2014.

          Với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành được pháp luật quy định và dựa trên Quy chế phối hợp liên ngành, trong những năm qua công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao. Tuy nhiên công tác phối hợp liên ngành còn gặp một số khó khăn, tồn tại, thực tế cho thấy trong công tác phối hợp với Tòa án, việc chuyển giao một số Bản án, Quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự còn chậm, thâm chí gửi ản án chưa có hiệu lực, một số Bản án, Quyết định tuyên không rõ, khó thi hành, yêu cầu đính chính, giải thích nhưng chưa thực hiện kịp thời.

          Đối với phối hợp trong việc thi hành cưỡng chế thi hành án về cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo quy định, nhưng có một số trường hợp như trong xây dựng kế hoạch cưỡng chế, bảo vệ cưỡng chế, việc gửi quyết định, tài liệu liên quan đến cưỡng chế thi hành án cho Viện kiểm sát trước khi tiến hành chưa kịp thời, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc.

          Từ những vấn đề nêu trên, để công tác phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự đạt hiệu quả, cần thực hiện các nội dung sau:

          Các ngành liên quan cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ nội dung quy chế liên ngành đã ban hành, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành để phối hợp, tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các nội dung quy chế đề ra.

          Cần giải quyết dứt điểm những vụ, việc lớn phức tạp, tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, đặc biệt các vụ việc liên quan cưỡng chế thi hành án, việc bán đấu giá tài sản…

          Những khó khăn, vướng mắc về pháp luật phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, khi có đề xuất, đề nghị các ngành quan tâm phối hợp hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

           Cần đẩy nhanh công tác xây dựng thể chế, nhất là các nội dung liên quan đến thi hành án dân sự để đảm bảo thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao tính khả thi của các bản án, quyết định. Cần quy định chặt chẽ và có chế tài cụ thể để thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan hữu quan với cơ quan thi hành án dân sự.

           Quá trình xây dựng luật chuyên ngành cần quy định cụ thể đầy đủ về vấn đề phối hợp, để các cơ quan cùng thực hiện thống nhất, hạn chế thiếu sót trong công tác phối hợp, cần chú trong công tác tự kiểm tra, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành trong việc thực hiện quy chế của từng ngành. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện quy chế để đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, để kịp thời khắc phục , đồng thời rà soát, sửa đổi bổ sung những nội dung còn bất cập để phù hợp với quy định mới của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung và tình hình thực thực tiễn để nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.

Hoàng Văn Tạo - Phòng 11 Viện KSND tỉnh Lạng Sơn,THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang