VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Trao đổi nghiệp vụ

Bàn về thực hiện“Đóng dấu bút lục” theo quy định của Tố tụng hình sự tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn

Cập nhật: 16-08-2018 | Trao đổi nghiệp vụ | Lượt xem: 2885

          Sau một thời gian áp dụng trong thực tiễn hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các vướng mắc này chủ yếu là ở các quy định mới mà trước đó Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 chưa đề cập đến. 

        Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cấp đến một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện việc đóng dấu bút lục quy định tại Khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự - đây là một trong những nội dung mới được bổ sung trong luật Tố tụng năm 2015, là cơ sở pháp lý quan trọng để Kiểm sát viên nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động điều tra, lập hồ sơ vụ án, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố trong quá trình giải quyết vụ án hình sự

          Điều 88 Bộ luật tụng hình sự năm 2015 quy định:

         “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ luật này thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án. Trường hợp do trở ngại khách quan thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày. Trong thời hạn 03 ngày, Viện kiểm sát đóng dấu bút lục và sao lưu biên bản, tài liệu lưu hồ sơ kiểm sát và bàn giao nguyên trạng tài liệu, biên bản đó cho Cơ quan điều tra. Việc giao, nhận tài liệu, biên bản được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này”.

          Để thực hiện một cách thống nhất quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về đóng dấu bút lục theo khoản 5 Điều 88, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản chỉ đạo thống nhất sử dụng mẫu dấu bút lục kiểm sát hồ sơ vụ án hình sự để thực hiện thống nhất trong toàn ngành. Để triển khai nội dung công việc này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Viện Kiểm sát hai cấp triển khai thực hiện và chỉ đạo rõ " Sau khi đóng dấu phải ghi đầy đủ các thông tin để trống trong con dấu: số thứ tự (bút lục)đánh một lần, không được tẩy xóa, đánh chèn nhiều lần".

        Tuy đã có hướng dẫn của Viện Kiểm sát cấp trên, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, tại thành phố Lạng Sơn còn có nhận thức chưa thống nhất về việc “đóng dấu bút lục” giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cũng như các Điều tra viên, Kiểm sát viên.

          Thứ nhất: Xác định các loại biên bản, tài liệu điều tra cần phải đóng dấu bút lục của Viện kiểm sát, có 02 quan điểm

          Quan điểm 1: Tất cả các tài liệu do Cơ quan điều tra thu thập trong quá trình điều tra vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp tham gia đều phải chuyển cho Viện kiểm sát để đóng dấu bút lục.

          Quan điểm 2: Chỉ có các tài liệu, biên bản điều tra liên quan đến việc thu thập chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập mà Kiểm sát viên không trực tiếp tham gia mới phải chuyển cho Viện kiểm sát để đóng dấu bút lục và lập hồ sơ kiểm sát

          Thứ hai: Về vị trí đóng dấu bút lục trong các tài liệu điều tra và cách đánh số bút lục cũng như việc ghi chép thời gian thể hiện trong dự liệu của con dấu bút lục.

          Về vị trí đóng dấu bút lục: Có 2 quan điểm

          Quan điểm 1: Dấu bút lục được đóng tại góc phải phía trên hoặc dưới của tài liệu điều tra vì theo thông lệ góc bên phải của tài liệu đang được cơ quan điều tra sử dụng để dóng dấu bút lục hồ sơ vụ án và trong các giai đoạn truy tố, xét xử các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án khi bổ sung tài liệu vào hồ sơ cũng thường đánh tiếp số bút lục vào góc phải của các tài liệu đó.

          Quan điểm 2: Dấu bút lục được đóng tại phía trên góc trái của văn bản do cơ quan điều tra thu thập.

          Về đánh số bút lục và ghi thời gian: Có 2 quan điểm

         Quan điểm 1: Chỉ đóng dấu mà không ghi số trang và thời gian hoặc đánh số bút lục theo cách thức số bút lục sẽ được đánh theo tuần tự, kế tiếp liên tục trong quá trình điều tra vụ án theo dẫy số tự nhiên từ 1 đến hết và ghi lời gian tương ứng khi nhận các tài liệu đó cho tới khi kết thúc điều tra đối với vụ án

          Quan điểm 2: Đóng dấu bút lục và số bút lục, thời gian đóng sẽ được đánh lại từ đầu sau mỗi lần Cơ quan điều tra chuyển tài liệu cho Viện kiểm sát kèm theo biên bản giao nhận tài liệu

          Thứ ba: Về nội dung điều luật: Các nội dung mang tính định lượng về thời gian thời hạn "5 ngày" và "03 ngày " "15 ngày " được tính theo ngày làm việc hay bao hàm cả ngày nghỉ và định tính “trở ngại khách quan" được quy định trong điều luật là những trở ngại như thế nào đều chưa có hướng dẫ cụ thể.

          Xác định con dấu bút lục được đóng vào các văn bản tố tụng là để xác nhận thời gian tiếp nhận hồ sơ và việc kiểm sát hồ sơ vụ án do Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển đến, theo căn cứ tại khoản 5 điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Việc đóng dấu và đánh số bút lục phải được thực hiện ngay sau khi Viện kiểm sát tiếp nhận hồ sơ vụ án. Đây là các quy định của luật, đồng thời cũng là trách nhiệm buộc cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện trong các hoạt động có liên quan đến việc thu thập chứng cứ mà nếu một trong 02 cơ quan Điều tra và Viện kiểm sát không làm thì các chứng cứ được thu thập đó sẽ không có giá trị pháp lý vì các chứng cứ đó không được " thu thập theo đúng trình tự tố tụng " theo như quy định.

          Để giải quyết những vướng mắc về vị trí đóng dấu bút lục và cách ghi ngày tháng, số trang bút lục trên con dấu bút lục của Viện kiểm sát đối với tài liệu, biên bản điều tra do Cơ quan điều tra chuyển đến, ngay sau khi bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn đã chủ động họp bàn cùng với Thủ trưởng cơ quan điều tra, bàn, thống nhất giải pháp tổ chức thực hiện tốt việc đóng dấu bút lục theo luật định. Cụ thể:

          Viện kiểm sát bố trí Kiểm sát viên trực nghiệp vụ và bảo quản, sử dụng con dấu bút lục 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý tài liệu điều tra do Cơ quan điều tra chuyển đến trong và ngoài giờ hành chính.

           Dấu bút lục sẽ được đóng tại góc lề phía trên bên trái của tài liệu điều tra. Số bút lục và thời gian sẽ được đánh và ghi lại từ đầu sau mỗi lần Cơ quan điều tra chuyển tài liệu cho Viện kiểm sát kèm theo biên bản giao nhận tài liệu.

          Chỉ đóng dấu và đánh số bút lục đối với các tài liệu, biên bản về hoạt động điều tra, do Cơ quan điều tra thu thập mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ luật này - Như quy định tại khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự.

          Thời hạn chuyển giao cho Viện kiểm sát là trong vòng 05 ngày; trường hợp do trở ngại khách quan thì thời hạn chuyển giao là không quá 15 ngày.

          Trong thời hạn 03 ngày, Viện kiểm sát đóng dấu bút lục và sao lưu biên bản, tài liệu để lưu vào hồ sơ kiểm sát và bàn giao nguyên trạng tài liệu, biên bản cho Cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra. Việc giao, nhận biên bản, tài liệu phải được lập thành biên bản.

          Tài liệu Cơ quan điều tra chuyển cho Viện kiểm sát bao gồm tất cả các tài liệu có liên quan đến hoạt động điều tra thu thập chứng cứ mà Kiểm sát viên không trực tiếp tham gia kiểm sát chứ không chỉ trong phạm vi các tài liệu và biên bản điều tra do Cơ quan điều tra lập trong 07 trường hợp Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định trong quá trình thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra Kiểm sát viên phải trực tiếp tham gia kiểm sát điều tra như: Đối chất (Điều 189), nhận dạng (Điều 190),nhận biết giọng nói (Điều 191), các trường hợp khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện, tài liệu, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử (Điều 192, 193), khám nghiệm hiện trường (Điều 201), khám nghiệm tử thi (Điều 202), thực nghiệm điều tra (Điều 204).

          Sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện, mặc dù số lượng án hình sự trên địa bàn thành phố tương đối nhiều, nhưng việc chuyển tài liều, biên bản điều tra cho Viện Kiểm sát đã được cơ quan điều tra thực hiện tương đối tốt; Viện kiểm sát cũng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Cơ quan điều tra trong quá trình chuyển giao tài liệu trong giờ hành chính cũng như ngoài giờ làm việc. Đảm bảo việc chuyển giao tài liệu không bị gián đoạn, không ảnh hưởng tới tiến trình điều tra. Không có hiện tượng thất lạc ,tài liệu, nội dung tài liệu không bị phát tán.

          Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn một số vụ án việc chuyển tài liệu chậm thời gian.

          Để thực hiện tốt việc “Đóng dấu bút lục” theo quy định tại Khoản 5 Điều 88, Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai đến toàn thể các Kiểm sát viên để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự.

          Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: Lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc thụ lý, lập hồ sơ kiểm sát án hình sự của các Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án; yêu cẩu các Kiểm sát viên báo cáo bằng văn bản và nêu rõ có vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra vụ án không (đặc biệt là các vi phạm về thu thập chứng cứ trong đó có nội dung chuyển giao tài liệu, biên bản điều tra cho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng năm 2015). Kịp thời thông tin, trao đổi, tăng cường công tác kiến nghị Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong việc chậm gửi hoặc không gửi tài liệu, biên bản điều tra cho Viện kiểm sát.

          Đối với các Kiểm sát viên: Phải có nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. Nắm vững các quy định của Luật tố tụng hình sự trong Điều tra vụ án hình sự. Nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của Kiểm sát viên trong hoạt động kiểm sát điều tra. Kịp thời tham mưu đề xuất biện pháp khắc phục vi phạm trong việc gửi tài liệu điều tra để dóng dấu bút lục. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, tiến độ điều tra ngay từ đầu, đề ra yêu cầu điều tra kịp thời cũng như việc bám sát tiến độ điều tra, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Nâng cao chất lượng công tác trích cứu hồ sơ, thường xuyên cập nhật đối chiếu về thời gian phát sinh tài liệu, biên bản điều tra với thời gian đóng dấu bút lục thể hiện tại con dấu bút lục của Viện kiểm sát đối với tài liệu, biên bản đó của cơ quan điều tra để phát hiện vi phạm./.

Dương Minh Hồng - VKSND thành phố Lạng SơnTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang