VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Một số giải pháp “Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức”

Cập nhật: 25-11-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 876

      Đánh giá cán bộ là khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ sẽ phát huy được khả năng của từng cán bộ, nguồn lực đội ngũ cán bộ, góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ. Ngược lại, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai, gây ảnh hưởng không tốt cho cơ quan, đơn vị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề đánh giá cán bộ, Người cho rằng, để nhận xét được cán bộ tốt thì Đảng phải thường xuyên thực hành đánh giá cán bộ và phải có phương pháp đánh giá đúng. Người viết “Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hoá cũng lòi ra”.

      Nhận thức việc đánh giá, phân loại cán bộ là hết sức quan trọng, hàng đầu trong các khâu công tác cán bộ, những năm qua Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo sát sao, chỉ đạo quyết liệt việc đánh giá, phân loại cán bộ đối với Viện Kiểm sát hai cấp trên cơ sở quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng và Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Nhằm tăng cường quản lý việc đánh giá cán bộ, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thực hiện việc lập lịch công tác hằng tuần đối với từng cán bộ, công chức (qua hệ thống quản lý văn bản), qua đó nhằm giúp cho lãnh đạo Viện tỉnh, lãnh đạo các phòng, các huyện giám sát được khối lượng công việc của cán bộ mình thực hiện, góp phần vào việc đánh giá cán bộ cuối năm được chính xác. Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ, ngày 04/5/2018 của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc rà soát, điều chỉnh biên chế gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy làm việc Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các đơn vị; đồng thời để thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện tỉnh đã lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp thực hiện việc đánh giá cán bộ theo hằng Quý, 6 tháng và 1 năm bằng Phiếu quản lý công việc cụ thể. Qua thực hiện việc đánh giá cán bộ bằng phiếu quản lý công việc trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, công tác đánh giá, phân loại cán bộ trong những năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số bản đánh giá, nhận xét của cán bộ, công chức (phần tự kiểm điểm, đánh giá của cá nhân) còn sơ sài, không ghi rõ nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị phân công, không đánh giá cụ thể khối lượng công việc được giao, chất lượng công việc đạt được, đánh giá phần ưu điểm, hạn chế qua loa; một số đồng chí chỉ nêu chung chung, không rõ ràng cụ thể, nhưng lãnh đạo đơn vị không yêu cầu làm lại mà vẫn cứ nhận xét là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...., điều đó dẫn đến khó khăn cho tập thể Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc xác nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức của các đơn vị. Có đơn vị nhận xét đánh giá công chức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng lại không đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, những đồng chí đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ thì lại đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở…

      Mặt khác còn tình trạng Kiểm sát viên để xảy ra việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ án bị hủy, sửa có lỗi chủ quan của Kiểm sát viên nhưng lãnh đạo đơn vị vẫn đánh giá, phân loại cho Kiểm sát viên đạt mức Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số các đồng chí không thực hiện việc lập lịch công tác theo quy định, mặc dù đã có thông báo của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (đây là một tiêu chí mới mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đưa vào để xem xét, đánh giá, phân loại công chức thực hiện từ năm 2018), nhưng lãnh đạo một số đơn vị bỏ qua tiêu chí này, vẫn đánh giá cho cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian tới để thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ cần đề ra một số giải pháp như sau:

      Thứ nhất: Cấp ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp cần nhận thức sâu sắc quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước của Ngành về công tác cán bộ; tiếp tục quán triệt, thực hiện một số văn bản quan trọng như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII của Đảng); Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014; Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

      Thứ hai: Cấp ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp cần nhận thức đúng đắn và nghiêm túc về trách nhiệm cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới công tác nhận xét, đánh giá phân loại công chức, người lao động; phải nắm vững căn cứ, nắm chắc tiêu chuẩn đánh giá. Sử dụng linh hoạt các phương pháp nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể ở từng đơn vị, phản ánh đúng thực chất, có hiệu quả, đảm bảo việc đánh giá cán bộ phải thực chất, công tâm, vô tư, khách quan. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm yêu cầu cán bộ, công chức xây dựng Chương trình, kế hoạch các nhiệm vụ chính sẽ thực hiện; tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, coi đó là cơ sở quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

      Thứ ba: Cấp ủy, người đứng đầu Viện Kiểm sát hai cấp phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức của đơn vị mình; phải xác định rõ trách nhiệm trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức với tinh thần thẳng thắn, tự phê bình và phê bình cao; cần khắc phục cách đánh giá hình thức, giản đơn, qua loa, chiếu lệ; chỉ nêu ưu điểm, thành tích, né tránh khuyết điểm. Sau kiểm điểm đánh giá cần thực hiện nghiêm túc việc công khai kết quả phân loại đối với cán bộ, công chức. Cần có thái độ mạnh mẽ, quyết liệt nếu phát hiện có công chức nào không hoàn thành nhiệm thì cần chủ động báo cáo Lãnh đạo Viện tỉnh và phòng Tổ chức cán bộ để có phương án thay thế, bố trí công việc khác phù hợp./.

Trịnh Thị Viện - Phòng 15 Viện tỉnhTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang