VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Cập nhật: 24-01-2019 | Tin tức VKSND Tỉnh Lạng Sơn | Lượt xem: 344

      Năm 2019, với phương châm“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI (năm 2020)”. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua với những nội dung cụ thể: 

      Thứ nhất: Phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nghị Quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố; các phòng Viện tỉnh phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết số 37, 63, 96,111 của Quốc hội, tập trung thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của ngành Kiểm sát nhân dân.
      Thứ hai: Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua của Ngành và địa phương phát động, tập trung thực hiện phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020); phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với làm theo Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát động.
      Thứ ba: Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”; bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 207- 2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thi đua, khen thưởng; gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đánh giá cán bộ, đảm bảo công tác khen thưởng phải thực chất, công bằng, hiệu quả và tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, công chức, nhân viên Viện Kiểm sát nhân dân (hai cấp) tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng chỉ tiêu đánh giá công tác thi đua phù hợp với yêu cầu của pháp luật và thực hiện công tác; chú trọng công tác khen thưởng đột xuất; tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng.
      Thứ tư: Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, hành chính tư pháp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Áp dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động, công tác phù hợp với từng lĩnh vực của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thứ năm: Xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phấn đấu không có cán bộ, công chức và người lao động vi phạm kỷ luật. Nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, đạt chuẩn cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn. Thực hiện tốt các phong trào quyên góp, ủng hộ.
      Trong thực hiện phong trào thi đua, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời. Quan tâm bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, coi phong trào thi đua yêu nước là động lực để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh; phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Kim Thoa giới thiệu


 THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp - Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang