VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Cập nhật: 17-01-2020 | Tin tức khác | Lượt xem: 567

      Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ VI, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ X tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh Lạng Sơn và của ngành Kiểm sát nhân dân; hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9/; 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ trong đơn vị, quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, với những nội dung cụ thể: 

      Một là: Các tập thể và cá nhân phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; tập trung vào thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của ngành Kiểm sát nhân dân. 

      Hai là: Tổ chức và thực hiện tốt phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động, trong đó tập trung vào phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng hứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2, gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với làm theo Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Trên tinh thần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm 2016-2020.
Ba là: Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động, công tác phù hợp với từng lĩnh vực của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

      Bốn là: Thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; quy định của các cấp ủy đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Xây dựng cơ quan đoàn kết, thống nhất, đạt chuẩn cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn và thực hiện tốt các phong trào quyên góp, ủng hộ.

      Trên cơ sở những nội dung thi đua nêu trên, các cá nhân, đơn vị trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua, triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất và tạo động lực phấn đấu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, không có cán bộ công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Kim Thoa giới thiệu
THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang