VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Tin tức khác

Truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng toàn dân

Cập nhật: 27-02-2019 | Tin tức khác | Lượt xem: 980

   Sau chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ, ngày 20/7/1954, Hiệp định GiơNeVe được ký kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; các nước tham gia Hội nghị tuyên bố tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào và CamPuChia. Mỹ là nước trực tiếp giúp Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và là thành viên của Hội nghị GiơNeVe nhưng lại trắng trợn tuyên bố “Mỹ không bị nội dung Hiệp định này ràng buộc”. Từ đó Mỹ ráo riết hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương để thống trị miền Nam nước ta bằng chủ nghĩa thực dân mới; sử dụng bọn tay sai, phản động trong nước nổi phỉ, xưng vua, gây bạo loạn ở khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, cưỡng ép đồng bào công giáo ở phía Bắc di cư vào Nam, cài cắm gián điệp, biệt kích ra miền Bắc; thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, ngăn chặn sự phát triển của Chủ nghĩa xã hội,đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á và trên thế giới; uy hiếp các nước Xã hội chủ nghĩa và phong trào Giải phóng dân tộc của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. 

   Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, cần có một lực lượng vũ trang thống nhất, chuyên trách, vững mạnh về chính trị, chặt chẽ về tổ chức; nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hiểu biết sâu về pháp luật, có năng quản lý, bảo vệ biên giới, giới tuyến, nội địa bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu và khả năng chiến đấu vũ trang giỏi, ngày 19/11/1958, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58/NQ-TW “Về việc xây dựng lực lượng cảnh vệ nội địa và Biên phòng” – sau này là lực lượng Công an nhân dân vũ trang. Đây là nghị quyết đặc biệt, đầu tiên của Đảng về công tác biên phòng, nội địa và giới tuyến, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác biên phòng, nội địa và giới tuyến, khẳng đị vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang chuyên trách, nòng cốt bảo vệ biên giới, giới tuyến và các mục tiêu nội địa.

   Nghị quyết của Bộ Chính trị xác định lực lượng Cảnh vệ nội địa và Biên phòng có nhiệm vụ : “Trấn áp mọi hành động phá hoại của bọn phản cách mạng trong nước và bọn phản cách mạng ngoài nước xâm nhập phá hoại nước ta, luôn luôn sẵn sàng, chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới, bờ biển, giới tuyến và nội địa, bảo vệ an toàn cho các cơ sở kinh tế, văn hóa quan trọng”. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 03/3/1959, Thủ tướng Chính phủ đã ra Nghị định số 100/TTg, thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nêu rõ:”Thống nhất các đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị Công an Biên phòng, Cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an”. Từ đó, ngày 03/3 hằng năm trở thành ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng.

    Từ ngày thành lập cho tới nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã luôn một lòng, một dạ vì dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, nêu cao phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân trong chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; tích cực tìm kiến, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục có hiệu quả những thiệt hại về thiên tai, ổn định đời sống nhân dân. Hình ảnh người chiến sỹ Biên phòng luôn in đậm trong lòng nhân dân cả nước, luôn được nhân dân yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ tận tình, tạo nên sức mạnh to lớn, giúp Bộ đội Biên phòng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

   Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ độ Biên phòng đã lập nhiều chiến công và thành tích vẻ vang và được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

- Hai lần được tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

- 01 Huân chương Sao vàng;

- 03 Huân chương Hồ Chí Minh;

- 02 Huân chương Độc lập;

- 02 Huân chương Quân công (hạng Nhất, hạng Ba);

- 01 Huân chương Lao động hạng Ba;

- 154 lượt tập thể và 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

   Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh nhân dân “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Để hoàn thành được nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng phải dựa vào dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, luôn đàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân với phương châm “Đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Từ thực tiễn hiệu quả của phong trào quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới, ngày 22/02/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16/HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng trong cả nước, bắt đầu từ ngày 03/3/1989. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XI) ngày 17/6/2003 đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó xác định lấy ngày 03/3 hàng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

    Kết quả 30 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân đã góp phần nang cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân các dân tộc, của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể ở biên giới làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường doàn kết hiệp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ đội Biên phòng và nhân dân, giữa Bộ đội biên phòng và các lực lượng khác. Tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới không ngừng được củng cố, tăng cường, chống mọi hành vi xâm phạm biên giới của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham gia thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện các nhiệm vụ trung tâm và đột xuất của các địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao mức sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc, từng bước đẩy lùi mê tín, dị đoan, tăng cường, củng cố đoàn kết toàn dân tộc. Qua 30 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, hàng nghìn tập thể (tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp và cá nhân đã có công đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc, tham gia xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ độ Biên phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, quận, huyện tăng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương.

    Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ độ Biên phòng luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm vượt quả mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng. Đó là tài sản tinh thần vô cùng quý báu đã được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng dày công vun đắp. Tự hào về truyền thống Bộ độ Biên phòng anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân các dân tộc nơi biên giới nhận rõ trách nhiệm và vinh dự, tiếp tục phấn đầu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh thực hiện sáng tạo, thiết thực, hiệu quả cao Ngày Biên phòng toàn dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Kim Thoa giới thiệuTHÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.716.910

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang