VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Lạng Sơn 0 Lạng Sơn 1 Lạng Sơn 2 Lạng Sơn 5 Lạng Sơn 7

Thông báo

Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Cập nhật: 21-08-2018 | Thông báo | Lượt xem: 3814

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

¯¯¯¯¯¯

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 370/TB-VKSTC

                        Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

           

 

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

- Căn cứ Luật báo chí năm 2016;

- Thực hiện Quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-VKSTC ngày 04/7/2018, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Long

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Số điện thoại: 0243.8255058 (số máy lẻ 809.050)

- Địa chỉ email: ntlongcvp.vks@gmail.com

Trên đây là thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị./.

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSND tối cao;
- Văn phòng Chính Phủ;
- Ban tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- Thường vụ Đảng ủy, các đoàn
   thể cơ quan VKSND tối cao;
- VKS Quân sự trung ương;
- Đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- VKSND cấp cao;
- VKSND cấp tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, VP.
 
 
TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Bùi Xuân Ngọc
 


THÔNG BÁO

hỗ trợ & tư vấn

Văn phòng tổng hợp

Hotline: 02053.815.126

Bản đồ trung tâm

Lịch tiếp dân

bộ đếm truy cập


Đầu trang